Jdi na obsah Jdi na menu
 

Domovní řád

30. 10. 2021

DOMOVNÍ ŘÁD

Společenství vlastníků jednotek ul. Komořanská č.p. 827-832 v Mostě, se sídlem Most, Komořanská čp. 827, 43401, IČ 287 33 321, vydává na základě rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků konaného dne 14.10.2021 tento domovní řád, který upravuje podmínky a způsob užívání domu, jednotek (způsob využití byt nebo nebytový prostor) a společných částí domu.

 

 1. Domovní řád je závazný pro všechny vlastníky jednotek a souvisejících nebytových prostorů (dále jen „NP“)  i pro ty, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemce či podnájemce a příslušníky jejich domácnosti a návštěvníky uživatelů jednotek (dále jen „uživatel jednotky“).
 2. Člen statutárního orgánu, nebo jím pověřená osoba je oprávněn po předchozím oznámení uživateli jednotky vstoupit do bytu nebo NP za účelem zjištění technického stavu bytu nebo NP a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody, provedení oprav a úprav. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu nebo NP policií bez souhlasu bydlícího. O tomto zásahu vyrozumí statutární orgán neprodleně uživatele jednotek a pořídí o zásahu písemný protokol.
 3. V případě déle trvající nepřítomnosti uživatele je nutné oznámit statutárnímu orgánu místo pobytu, anebo adresu a   číslo telefonu pro kontakt osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu nebo NP.
 4. Nepostará-li se uživatel jednotky o včasné provedení nutných oprav a údržby bytu nebo NP nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, má SVJ právo po předchozím upozornění uživatele jednotky provést opravy a údržbu na jeho náklady samo.
 5. Uživatel jednotky je povinen zdržet se provádění úprav bytu nebo NP a jeho technického zařízení, jimiž by byl bez souhlasu vlastníka (spoluvlastníků) domu a příslušného stavebního úřadu změněn vzhled domu, ohrožena statická bezpečnost konstrukcí nebo narušena činnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, kanalizace, elektro, vzduchotechnika apod.).
 6. Údržbu a opravy bytu  nebo NP a jeho zařízení provádí uživatel jednotky na své náklady. Prováděním stavebních úprav však nesmí docházet k poškozování okolních bytů či NP a k nepřiměřenému omezování užívání ostatních bytů nebo NP, a nesmí být narušena funkčnost společných částí domu. Stavební činnosti a opravy způsobující hluk není povoleno provádět v době od 21:00 do 8:00 hodin.
 7. V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou uživatelé jednotek povinni dodržovat noční klid.
 8. Vlastník jednotky, je povinen oznámit statutárnímu orgánu a společnosti DOSPRA (Správa a údržba nemovitostí) počet osob, které budou byt nebo NP užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů a zároveň oznámit svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací.
 9. Hlavní uzávěry vody, plynu a rozvodné skříně do jednotlivých bytů a NP musí zůstat označeny a přístupny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám. Též je zakázána manipulace s vodoměry, plynoměry a měřáky na topeních.
 10. Umísťování jakýchkoliv předmětů, není ve společných prostorách dovoleno (mimo sklepních kóji náležejících k bytům). Komunikační prostory (schodiště, chodby, vstupní prostory a podobně), které vedou k východu z domu, nesmí být nikdy zastavěny.
 11. Uživatelé jsou povinni zejména umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům a  zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně a to ani v prostoru lodžií.
 12. Je zakázáno kouřit ve společných prostorách domu (chodby, schodiště, sklepní prostory, výtahy). Je přísně zakázáno cokoliv vyhazovat a vylévat z oken, lodžií a je přísně zakázáno vyhazování cigaretových nedopalků a klepání cigaretového popela z oken a lodžií.
 13. Je zakázáno vstupovat na střechu domu.
 14. Jakýkoliv zásah do vnějšího pláště konstrukce domu je bez souhlasu statutárního orgánu zakázán.
 15. Uživatel je povinen na své náklady zajistit okamžitý úklid společné části domu, a to i výtahové kabiny, v případě, že ji znečistí způsobem nad míru obvyklou (např. vylitím lepkavé nebo barvicí tekutiny, při znečištění vzniklém stavební úpravou v bytě apod.).
 16. Poškozování informačních zařízení v domě (vývěsky, oznámení, informační nápisy apod.), pomalování zdí, dveří, kabin výtahů a fasády je považováno za poškozování společného majetku a náprava bude provedena tím, kdo poškození (zničení) způsobil,  nebo na náklady viníka.
 17. Uživatelé jednotek jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata, (psi, kočky, hlodavci, hadi, ptáci, exotická zvířata apod.) Zejména jsou povinni zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních uživatelů jednotek a domu, např. hlukem, zápachem, fyzickým ohrožením, šířením cizopasníků apod. Majitel zvířat je povinen odstranit jakoukoliv nečistotu způsobenou zvířetem v domě i v okolí domu.
 18. Uživatel jednotky nesmí bez písemného souhlasu statutárního orgánu upevňovat (umísťovat) na vnější konstrukce (např. lodžií, oken, na fasádu, střechu.) jakákoliv zařízení nebo předměty. Rozhlasové a televizní antény a jejich svody je třeba upevňovat na venkovní držák umístěný u každé   bytové jednotky.
 19. Uživatelé jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. 
 20. Společenství může rozhodnout na shromáždění, že úklid budou povinni provádět sami uživatelé jednotek nebo stanoví, že některé úklidové práce bude za úplatu provádět někdo jiný.
 21. Větrání bytů a NP do vnitřních prostor domu a obtěžování ostatních uživatelů zápachem z bytů a NP je zakázáno.
 22. Uživatelé jednotek jsou povinni řádně zavírat vstupní dveře do domu a dům tak zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.
 23. Chodby a schodiště musejí být pro případ evakuace vždy trvale volné.
 24. Každý požár a to i takový, který se podaří obyvatelům uhasit vlastními silami, jsou obyvatelé domu ze zákona povinni ohlásit výboru.
 25. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných platných právních předpisů (např. Občanský zákoník).
 26. Uživatelé jednotek jsou povinni uhradit smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení povinnosti dle tohoto Domovního řádu ve výši 1000,-Kč. Tuto pokutu vymáhá výbor společenství, je možné ji zúčtovat oproti přeplatkům z ročního vyúčtování a smluvní pokuta je zdaněným příjmem společenství.
 27. Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Schvalování doporučených změn se provádí na shromáždění společenství vlastníků.

Tento Domovní řád byl schválen na shromáždění společenství vlastníků dne 21.10.2021 a vstupuje v platnost dne  22.10.2021.